Skip to main content
Voorwaarden

Voorwaarden Evenementen

Hieronder vind je de algemene reserveringsvoorwaarden van Stichting Opwekking. Deze voorwaarden gelden voor elke reservering die je bij Stichting Opwekking maakt.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Evenement: het betreffende evenement welk georganiseerd wordt door Stichting Opwekking.

1.2 Organisator: Stichting Opwekking gevestigd te Putten waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor het evenement heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de deelnemer aan het evenement. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit maken van de overeenkomst.

2. Deelname

2.1 Deelname aan het evenement is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het evenement volledig is voldaan en de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.2 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk.

2.3 Inschrijfgelden worden in geen enkel geval gerestitueerd, annuleren is dus niet mogelijk.

2.4 Het is de deelnemer toegestaan zijn/haar rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derde tot uiterlijk twee weken voor datum van het evenement. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met Stichting Opwekking via registratie@opwekking.nl.

2.5 Stichting Opwekking kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Stichting Opwekking is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.

3.2 Stichting Opwekking is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het evenement.

3.4 De deelnemer vrijwaart Stichting Opwekking voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.5 De deelnemer vrijwaart de Stichting Opwekking voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

4. Portretrecht

4.1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan Stichting Opwekking voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

5. Persoonsgegevens

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Stichting Opwekking opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven door middel van e-mail, waarna Stichting Opwekking het verstrekken van de gegevens zal stopzetten.

Opwekking vindt de privacybescherming van de bezoekers van haar evenementen belangrijk en gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Door je persoonsgegevens in te voeren op de website ga je ermee akkoord dat Opwekking je gegevens in overeenstemming met dit privacy statement gebruikt. Opwekking houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Ons volledige privacy statement vind je hier.